ஶ்ரீநகர் தால் ஏரியில் இந்திய கடற்படையின் MARCOS சிறப்பு படை வீரர்கள்

  • Tamil Defense
  • May 20, 2023
  • Comments Off on ஶ்ரீநகர் தால் ஏரியில் இந்திய கடற்படையின் MARCOS சிறப்பு படை வீரர்கள்

G-20 நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு தால் ஏரியில் இந்திய கடற்படையின் MARCOS சிறப்பு படையினர் ரோந்து பணி மேற்கொள்ளும் கானொளின் தொகுப்பு