இந்திய கடற்படையின் ஏவுகணை கண்காணிப்பு கப்பல் – கானொளி

  • Tamil Defense
  • May 4, 2023
  • Comments Off on இந்திய கடற்படையின் ஏவுகணை கண்காணிப்பு கப்பல் – கானொளி

இந்தியக் கடற்படையின் ஏவுகணை கண்காணிப்பு மற்றும் மின்னனு உளவுக் கப்பலின் அட்டகாசமான கானொளி