இந்திய இராணுவத்தில் இணைக்கப்பட்ட புதிய தளவாடம்

  • Tamil Defense
  • December 21, 2021
  • Comments Off on இந்திய இராணுவத்தில் இணைக்கப்பட்ட புதிய தளவாடம்

இந்திய இராணுவத்தில் புதிய கவச வாகனம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.இந்தியா உள்நாட்டிலேயே மேம்படுத்தியுள்ள அடுத்த தலைமுறை Armoured Engineer Reconnaissance Vehicle படையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

மெகானாஸ்டு இன்பான்ட்ரி படைப் பிரிவுகளுக்கு இந்த வாகனம் மிகுந்த உதவியாக இருக்கும்.