இரவில் செயல்படும் திறனை பெற உள்ள இன்பான்ட்ரி காம்பட் வாகனங்கள்

  • Tamil Defense
  • September 8, 2020
  • Comments Off on இரவில் செயல்படும் திறனை பெற உள்ள இன்பான்ட்ரி காம்பட் வாகனங்கள்

சீனாவுடன் மோதல் வெடிக்க எந்நேரமும் சாத்தியமுள்ள இந்த நேரத்தில் இந்திய இராணுவத்தில் உள்ள இன்பான்ட்ரி காம்பட் வாகனங்கள் இரவிலும் செயல்படும் வண்ணம் மாற்றியமைக்கப்பட உள்ளன.

இதற்காக ஆர்வமுள்ள உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நிறுவனம் BMP-2/2K இன்பான்ட்ரி காம்பட் வாகனங்களை மாற்றியமைக்கும்.

இரவில் போரிடும் திறனுடன் இந்த வாகனங்கள் அப்கிரேடு செய்யப்படும்.