இந்தியா சீனா மோதலில் வீரமரணம் அடைந்த வீரர்களின் பெயர்கள்

 • Tamil Defense
 • June 17, 2020
 • Comments Off on இந்தியா சீனா மோதலில் வீரமரணம் அடைந்த வீரர்களின் பெயர்கள்
 • கலோனல் பி சந்தோஷ் பாபு
 • ஹவில்தார் சுனில் குமார்

3.நாய்ப் சுபேதார் நந்து ராம்

4.சிபாய் சிகே பிரதான்

 1. சிபாய் ராஜேஸ் ஒரான்
 2. சிபாய் கேகே ஓஜா
 3. சிபாய் கனேஷ் ராம்

8.சிபாய் கனேஷ் ஹஸ்டா

9.சிபாய் சந்தன் குமார்

 1. நாய்க் தீபக் சிங்

11.சிபாய் அமன் குமார்

 1. சிபாய் குந்தன் குமார்
 2. நாய்ப் சுபேதார் சத்னாம் சிங்
 3. நாய்ப் சுபேதார் மந்தீப் சிங்
 4. சிபாய் ஜெய் கிஷோர் சிங்
 5. ஹவில்தார் பிபுல் ராய்
 6. சிபாய் குர்டேஜ் சிங்
 7. சிபாய் அங்குஷ்

19.சிபாய் குர்விந்தர் சிங்

 1. ஹவில்தார் கே பழனி