நேபாளத்தில் சீனாவால் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட பகுதிகள் பற்றிய விவரங்கள் !!

  • Tamil Defense
  • June 25, 2020
  • Comments Off on நேபாளத்தில் சீனாவால் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட பகுதிகள் பற்றிய விவரங்கள் !!

நேபாள அரசு சீனாவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், நேபாளத்தின் 11 பகுதிகளை சீனா ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளது. அந்த இடங்கள் பற்றிய விவரங்களை காணலாம்.

1) பாக்தாரே கோலா, ஹூம்லா – 6 ஹெக்டேர்
2) கர்னாலி ஆற்றுப்பகுதி, ஹூம்லா – 4 ஹெக்டேர்.
3) ஸின்ஜென் கோலா, ரஸூவா – 2 ஹெக்டேர்.
4) பூர்ஜூக் கோலா, ரஸூவா – 1 ஹெக்டேர்.
5) ஜம்பூ கோலா, ரஸூவா – 3 ஹெக்டேர்.
6) கரானே கோலா, சந்து பால் சோக் – 7 ஹெக்டேர்.
7) போட்டே கோஷி, சந்து பால் சோக் – 4 ஹெக்டேர்.
8) சம்ஜூங் கோலா, சன்குவசாபா – 3 ஹெக்டேர்.
9) காம் கோலா, சன்குவசாபா – 2 ஹெக்டேர்.
10) அருண் ஆற்றுப்பகுதி, சன்குவசாபா – 4 ஹெக்டேர்.
11) லாம்டே, கோலா

சீனாவின் தூண்டுதலின் பேரில் நேபாள அரசியல்வாதிகள் தேவையின்றி இந்தியாவை எதிரியாக பாவித்து செயல்படுவதை விட்டுவிட்டு தங்களது நாட்டை சீனாவிடம் இருந்து காபாற்றிக் கொள்ள முயற்சி செய்வதே தகுந்த செயலாக இருக்கும்.