இஸ்ரோவின் வியோமித்ரா ஹூமனாய்டு ரோபோ; விண்வெளிக்கு அனுப்ப திட்டம்

இஸ்ரோவின் வியோமித்ரா ஹூமனாய்டு ரோபோ;  விண்வெளிக்கு அனுப்ப திட்டம்

நமது ஆஸ்ட்ரோநாட் வீரர்கள் விண்வெளிக்கு செல்லும் முன்னரே இஸ்ரோ தயாரித்த வியோமித்ரா எனப்படும் ஹூமனாய்டு ரோபாே விண்ணுக்கு அனுப்பி சோதனை செய்யப்பட உள்ளது.

மனிதர்களை 2022ல் விண்ணுக்கு அனுப்புவதற்கு முன்பே இந்த ரோபோ விண்ணிற்கு அனுப்பி சோதனை செய்யப்படும்.மூன்று வீரர்கள் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்படுவர்.

 “Vyom Mitra” எனப்படும் இந்த ராேபோ இரு மொழிகில் பேச கூடியது.பல பணிகள் மேற்கொள்ள கூடியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.